1

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRĂSINET

 

Linie

 

Hotărâre nr. 1 din 06 Ianuarie 2023

Acoperire deficit bugetar

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

Hotararea s-a adoptat cu un numar de - voturi ,, pentru’’ , - voturi ,, impotriva ’’, - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 0 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
.............................

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al U.A.T. Frăsinet
..................................

 

Comuna FRĂSINET06 Ianuarie 2023
Nr. 1

 

@2022

Meniu(RO)